Регионалният център за дистанционно обучение – град Хасково е разкрит с Решение №9/08.04.2009 г. на Академичния съвет на УНСС. В него за първи път в страната по пилотен проект на Министерството на образованието, науката и младежта и с подкрепата на община Хасково, в държавно висше училище е осъществен прием на студенти в дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. За учебната 2008/2009 г. са приети студенти по специалност “Икономика” (професионално направление “Икономика”), а за учебната 2009/2010 г. и по специалност “Бизнес администрация” (професионално направление “Администрация и управление”).

Паралелно с това, Регионалният център за дистанционно обучение като приемник на опита и традициите в дейността на филиал “Икономика и управление” в гр. Хасково, продължава приема и обучението на студенти от региона и страната по широк спектър от магистърски програми. Регионалният център за дистанционно обучение е самостоятелно звено на методическо подчинение на Центъра за дистанционно обучение на УНСС. Обучението се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат опит.