UNWE
BG EN
Архив
ВНИМАНИЕ: Информацията в този архив не е актуална! Кликнете тук, за да преминете към актуалния сайт на УНСС.
Начало » Актуално


Дата: 02.10.2007

Кратка история на реституирането на частен имот в двора на УНСС

Засега все още не са изяснени, независимо от нашите усилия, всички подробности около тази разбойническа реституция. Това, което досега безспорно е установено, е следното:

1. Процедурата е започнала с подаването на молба вх. № 94-И-32/07.02.07 г. от Иванка Георгиева Гергова, с която се иска реституираният й имот да бъде отразен в действащия регулационен и кадастрален план на общия градоустройствен план на град София – м. “Студентски град”.

Границите на реституирания имот с проектопланоснимачен №2959 не са съществували към момента на одобряване на кадастралния план.

2. Госпожа Иванка Гергова в своята молба се позовава на следните документи за собственост:


Решение №1802/152/29.06.1998 г. на ПК “Студентска”
Решение №1803/127/29.06.1998 г. на ПК “Студентска”
Решение №1804/212/29.06.1998 г. на ПК “Студентска”
Решение №9425/152; 127; 212 към Решения №№1802/152; 1803/127; 1804/212 от 17.10.05 г. на ОСЗГ - “Овча купел”
Заповед №РД-57-198/05.04.01 г. на СО
Заповед №РД-57-201/06.04.01 г. на СО
Заповед №РД-57-202/06.04.01 г. на СО
Заповед №РД-57-315/13.10.06 г. на СО
Удостоверение №94-Д-35/99/18.06.01 г. на сектор “ОИ” р-н “Студентски”
Удостоверение №94-И-42/99/18.06.01 г. на сектор “ОИ” р-н “Студентски”
Удостоверение №94-Ц-11/99/18.06.01 г. на сектор “ОИ” р-н “Студентски”
Удостоверение № 07-00-399/2/01.02.07 г. на сектор “ОИ” р-н “Студентски”

3. Както е видно, реституцията на посочения имот №2959 е извършена от Поземлената комисия-Студентска още през 1998 г., но след това с редица свои заповеди и удостоверения отношение към узаконяването на тази реституция имат както Столична община, така и община “Студентска”.

4. В решенията на Поземлената комисия има доста абсурдни и нелогични неща. Ето само един факт. Комисията се позовава на кадастрален план от 1939 г., не отчита извършеното строителство в този район и че парцелът от 1973 г. се намира в двора на УНСС и опира до неговата сграда. Вследствие на това в документа той е определен като “нива” и е възстановен в реални граници.

5. Подготвеният за подписване акт за непълноти и грешки по кадастралния план на град София, СО - район “Студентски”, за поземления имот № 2959, е съставен от Грозданка Великова на длъжност: специалист към сектор “К и Р” в дирекция “СА” на район “Студентски” в присъствието на главния архитект на СО – район “Студентски” арх. Т. Коларски. От страна на Областната управа е представен документ за собственост: АДС №06010, рег. № 29525/12.05.2006 г., което всъщност е нотариалният акт на УНСС за неговата публична държавна собственост.

6. Областният управител на област София прави възражение срещу предвижданото изменение в кадастралния план по съставения акт за непълноти и грешки в поземления имот № 2959 по кадастралния план на град София, СО - район “Студентски”, като уведомява за това ректора на УНСС с писмо № 0716/9 от 14.08.07. Фактически с това писмо ръководството на УНСС за първи път разбира, че има неизвестен на тогавашния етап проблем с реституционни претенции към дворното място на университета.

7. Скоро след получаването на писмото, в университета пристига г-жа Иванка Гергова, която пред главния директор по материално-техническата база и развитие на УНСС с крайно непристоен тон и поведение предявява какви ли не претенции – от това да се разгради дворът на университета, за да може тя да си ползва имота, до искането да й се предостави цялата документация по случая, каквато УНСС няма.

8. УНСС изиска необходимите документи, за да се запознае със случая, като за целта нае и външен адвокат.

9. На 01.10.07 г. в кабинета на ректора се състоя среща между него и кмета на община “Студентска” г-н В. Дудоленски в присъствието на адвокати и се взеха следните решения:

  • УНСС завежда съдебно дело за установяване нищожност на решението на Поземлената комисия от 1998 г.
  • УНСС прави самостоятелно възражение до кмета на район “Студентски”.
  • Г-н кметът на район “Студентски” спира придвижването на процедурата до решението на съда по молба с вх. № 94-И-32/07.02.07 г. от Иванка Георгиева Гергова, с която се иска реституираният й имот да бъде отразен в действащия регулационен и кадастрален план на общия градоустройствен план на град София – м. “Студентски град”.

Ръководството на УНСС предупреждава, че никога няма да се съгласи на такава безобразно нагла реституционна претенция, подкрепена с различни общински документи. Преподавателите и студентите ще предприемат всички позволени от закона действия против нейното реализиране..:| За мнения и препоръки пишете на e-mail:
© 2012 УНСС - София |:.